zegar pon.-pt. 7:15-18:00 separator Poradnia ogólna: +48 76 852 52 43 separator

Baner - dla pacjenta

Dla pacjenta

Medyk - informacje dla pacjenta

Od dnia 1 stycznia 2013 został uruchomiony system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ (e-WUŚ), powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU).

W systemie tym osoba dokonująca rejestracji pacjenta potwierdza jego prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia – w szpitalu, przychodni, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów.
Wystarczającym do weryfikacji jest: numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Jeżeli podczas sprawdzania w systemie ubezpieczenie Pacjenta nie zostanie potwierdzone, pacjent zobowiązany jest do okazania posiadanego dowodu ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu:

 • umowy o pracę
 • umowy zlecenia
 • prowadzenia działalności gospodarczej
 • ubezpieczenia w KRUS
 • statusu emeryta lub rencisty
 • podpisania z NFZ dobrowolnej umowy o ubezpieczenie zdrowotne

Dowód ubezpieczenia:

 

 • Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę – druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni) lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy – jeśli Państwo posiadają; (wymagany jest jeden z dokumentów)
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą – druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • Osoby ubezpieczone w KRUS – zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);
 • Emeryci i renciści – legitymacja emeryta lub rencisty;
 • Osoby bezrobotne – aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;                                                                                               1.
 • Osoby ubezpieczone dobrowolnie – umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;
 • Członkowie rodziny osoby ubezpieczonej – dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny, legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS – jeśli Państwo posiadają,)
  • w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
  • w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) wraz z opłatą składki oraz legitymacja studencka lub doktorancka;
 • Osoby nieubezpieczone, spełniające kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej – decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;
 • Osoby ubezpieczone w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP), - karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.
 • Osoby przebywające na ciągłym zwolnieniu lekarskim – zaświadczenia z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia. Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia. 

Brak dokumentu ubezpieczenia:

W przypadku świadczeń w trybie nagłym, jeżeli pacjent nie posiada aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia.

Wyjątkiem od zasady potwierdzania prawa do świadczeń są dzieci do 6. miesiąca życia.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w przypadku braku dokumentu potwierdzającego posiadane prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent chcący skorzystać z pomocy lekarskiej, może złożyć pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, które powinno zawierać:

 • imię i nazwisko 
 • datę urodzenia
 • PESEL
 • nazwę instytucji, która zgłosiła pacjenta do ubezpieczenia,
 • nazwę oddziału wojewódzkiego, do którego pacjent został zgłoszony.

Złożenie oświadczenia nie zdejmuje z pacjenta obowiązku określonego w art. 50 ust. 2-3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczącego obowiązku przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w związku z leczeniem szpitalnym.

Ustanie prawa do świadczeń

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład:

 • W przypadku ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy o pracę) – po upływie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę,
 • W przypadku zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej – po upływie 30 dni od dnia zakończenia prowadzenia takiej działalności,
 • W przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym – po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu,
 • W przypadku osób bezrobotnych - po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego,

W przypadku śmierci osoby, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia – członkowie rodziny tracą prawo do świadczeń po upływie 30 dni od daty śmierci

Wyjątkiem są osoby, które:

 • Ukończyły szkołę ponadgimnazjalną – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im przez 6 miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów,
 • Ukończyły szkołę wyższą lub zostały skreślone z listy uczniów lub studentów – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im przez 4 miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów,
 • Ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń,
 • Pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im w okresie pobierania przez nie zasiłku.

Mają zawieszone prawa do renty socjalnej – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im przez 90 dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Funduszu.

Studencie pamiętaj!

Aby mieć prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ, powinieneś mieć własne ubezpieczenie lub być do niego zgłoszonym, np. przez rodzica lub uczelnię.

Student to osoba dorosła. A to oznacza, że jeśli chce korzystać z opieki medycznej w ramach NFZ, musi zadbać o formalności, dzięki którym będzie miał potwierdzone prawo do świadczeń.

Po pierwsze – zgłasza mnie ten, dla kogo pracuję Student, jak każda inna osoba, może mieć własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Ta sytuacja dotyczy tych studentów, którzy pracują np. na umowę o pracę, otrzymują rentę, prowadzą własną działalność. Wtedy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza ich płatnik składek, czyli najczęściej pracodawca (nie dotyczy umów zlecenia dla studentów do 26 roku życia).

Po drugie – zgłasza mnie rodzina Student, który nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia jako tzw. członek rodziny. Kto może dokonać zgłoszenia? Np. rodzice (jeden lub oboje) lub współmałżonkowie rodziców. Jeśli jednak oni sami nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu, mogą to zrobić dziadkowie.

Rodzice mogą studenta zgłosić tylko do 26. roku życia. Są jednak od tej reguły odstępstwa. Wiek nie ma znaczenia w przypadku studentów:

 • z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • w związku małżeńskim – wówczas są zgłaszani do ubezpieczenia zdrowotnego przez swojego współmałżonka (który sam ma obowiązkowe ubezpieczenie).

Po trzecie – zgłasza mnie uczelnia Jeśli student nie może skorzystać z żadnej z tych możliwości, czyli nie ma swojego ubezpieczenia lub nie może być zgłoszony jako członek rodziny, do ubezpieczenia zdrowotnego powinna zgłosić go uczelnia. Student – aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne – sam musi zgłosić się do dziekanatu w tej sprawie.

Kiedy pojawiają się problemy Najczęściej dotyczą one tych studentów, którzy pracują tylko w okresie wakacji np. na umowę o pracę. Uzyskują wtedy na krótko swój własny tytuł do ubezpieczenia, a tym samym powinni być wyrejestrowani z ubezpieczenia, np. przez rodziców. Po zakończeniu pracy, pracodawca też ich wyrejestruje z ubezpieczenia zdrowotnego. I właśnie wtedy każdy student powinien przypomnieć rodzicom, aby ponownie zgłosili go jako członka rodziny.

Także w przypadku, gdy to rodzice studenta zmieniają pracę, powinni zgłosić na nowo członków rodziny do ubezpieczenia u kolejnego pracodawcy.

Po zakończeniu nauki Osoby, które skończyły studia lub zostały skreślone z listy studentów, mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ jeszcze przez 4 miesiące. Ten czas warto wykorzystać na to, by postarać się o swój własny tytuł do ubezpieczenia, np. znajdując pracę lub rejestrując się jako osoba bezrobotna.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADAŃ LABORATORYJNYCH

1. Pacjent powinien

 • być na czczo
 • w przypadku badań gospodarki lipidowej minimum 12 godz. po ostatnim posiłku
 • przy zachowaniu dotychczasowej diety, nie w okresie głodzenia lub obfitych posiłków
 • po przespanej nocy
 • nie w okresie miesiączki

2. Przed pobraniem należy unikać wysiłku fizycznego oraz w miarę możliwości ograniczyć przyjmowanie leków i preparatów witaminowych.

3. Materiał do badań laboratoryjnych najlepiej pobrać w godz. 7.00 do 10.00

    Decyzja o czasie pobrania uzależniona jest od celu badania, a interpretacja wyników badania przez lekarza zlecającego powinna uwzględniać czas badania  

4. Do pozyskiwania moczu stosuje się jednorazowe pojemniki z tworzywa sztucznego, opisanego imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia lub pesel.

 • przed pozyskaniem moczu pacjenta powinien dokładnie podmyć się
 • pozyskać do pojemnika poranną porcję moczu ze środkowego strumienia
 • dostarczyć mocz do laboratorium maksymalnie 2 godz. od pobrania.

UWAGA 

W przypadku, gdy pacjent nie został odpowiednio przygotowany do badania, laboratorium w trosce o jakość i wiarygodność wyniku może odstąpić od pobrania materiału do badania i wykonania badań

 

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADAŃ ULTRASONOGRAFICZNYCH

Jama brzuszna 

 • Dzień przed badaniem do ok. godz 15.00 można zjeść lekki obiad
  • Do dnia badania można pić płyny niegazowane
  • W przypadku nadwagi lub częstych wzdęciach przyjmować od rana Espumisan 3x dziennie po 3 tabl.
  • Nie palić papierosów!
 • W dniu badania :
  • Zgłosić się na czczo, z pełnym pęcherzem moczowym
  • W razie oddania moczu należy wypić ok 1 litr niegazowanej wody do godz. 7.00
  • Nie palić nikotyny!!
 • Proszę przynieść ze sobą ręcznik

USG tarczycy - nie wymaga w/w przygotowania

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.