Czym są badania pracownicze – rodzaj badań

Badania lekarskie pracowników to jeden z podstawowych czynników, który ma wpływa na to, czy dana osoba może zostać zatrudniona przez pracodawcę do wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Wykonuje się je w celu ogólnej kontroli i profilaktyki zdrowotnej, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników. Przeprowadzane są przez specjalistów z zakresu medycyny pracy. W Legnicy możesz je wykonać w Przychodni B&M Medyk (zlokalizowana w centrum miasta).

Wyróżniamy kilka rodzajów badań pracowniczych:

Badanie wykresów

  • badania wstępne, okresowe i kontrolne,
  • badania sanitarno-epidemiologiczne,
  • badania dla kierowców.

W tym artykule krótko opiszemy specyfikę poszczególnych rodzajów badań.

Badania wstępne, okresowe i kontrolne

To obowiązkowe, a jednocześnie podstawowe badania z zakresu zdrowotnej opieki profilaktycznej. Ich celem jest kontrola ogólnego stanu zdrowia pracownika oraz ocena jego predyspozycji do pracy na danym stanowisku w określonych warunkach. Lekarz uwzględnia przy tym wszystkie potencjalnie występujące szkodliwe i uciążliwe czynniki, z jakimi może mieć kontakt pracownik w miejscu pracy. Ten rodzaj badań profilaktycznych przeprowadzany jest przez lekarzy okulistów, laryngologów czy neurologów.

  • Badania wstępne należy wykonać w momencie podjęcia lub zmiany stanowiska pracy.
  • Badania okresowe wykonywane są przez pracownika kontrolnie w trakcie realizacji obowiązków służbowych. Należy je powtarzać po upływie czasu.
  • Badania kontrolne są obowiązkowe w przypadku pracowników, którzy wracają po długotrwałej nieobecności (przekraczającej 30 dni). Nie zastępują one jednak innych obowiązkowych badań profilaktycznych.

Badania sanitarno-epidemiologiczne

Ten rodzaj badań jest obowiązkowy w przypadku osób, które podejmują lub wykonują prace objęte ryzykiem możliwości przeniesienia zakażenia albo choroby zakaźnej na innych ludzi, związaną m.in. z żywnością, kosmetyką czy fryzjerstwem. Potwierdzeniem przeprowadzenia badań jest wydawane przez lekarza medycyny pracy zaświadczenie potwierdzające zdolność do pracy w warunkach narażenia na przeniesienie chorób zakaźnych. Co ważne, po przeprowadzeniu takich badań pracownik może wykonywać takie same prace, nawet na rzecz różnych pracodawców.

Badania dla kierowców

Te badania z zakresu medycyny pracy niezbędne są zarówno w przypadku kierowców amatorów, jak i kierowców zawodowych. Wykonywane są przez lekarzy z odpowiednimi uprawnieniami. Kierowcy amatorzy powinni skonsultować się z okulistą, a także sprawdzić poziom cukru we krwi (badanie pod kątem ewentualnej cukrzycy).

Z kolei w przypadku kierowców zawodowych konieczne jest przeprowadzenie szeregu niezbędnych badań (zakres ten jest szerszy niż w przypadku kierowców amatorów), w tym m.in. okulistycznych, laryngologicznych, neurologicznych. Na tej podstawie wydawane jest świadectwo kwalifikacji dla kierowców zawodowych, zgodne z wymogami ustawy o transporcie drogowym.